Wie?

Met De vrien­den van Atelier José Vermeersch’ wil­len we de wer­king van de vzw Atelier José Vermeersch besten­di­gen, om zo het werk van José Vermeersch actu­eel te hou­den. Van het ate­lier wil­len we tevens een leven­di­ge ten­toon­stel­lings­plaats maken die kun­ste­naars met een eigen­zin­ni­ge visie in de kij­ker zet. Uw steun en lid­maat­schap kun­nen daar­bij een belang­rij­ke bij­dra­ge leveren.

45 Publiek

De vzw Atelier José Vermeersch is onder­ge­bracht in het voor­ma­lig ate­lier van beel­dend kun­ste­naar José Vermeersch (19221997). Het ate­lier met ten­toon­stel­lings­ruim­te werd naar eigen ont­werp gebouwd in Lendelede in de peri­o­de 19621970. José Vermeersch beeld­houw­de, schil­der­de en pre­sen­teer­de er zijn wer­ken tot aan zijn over­lij­den in decem­ber 1997. In 2010 werd het ate­lier open­ge­steld voor het publiek en de vzw Atelier José Vermeersch erin onder­ge­bracht. Zeven ten­toon­stel­lin­gen heb­ben er sinds­dien plaatsgevonden.

Het uit­gangs­punt van vzw Atelier José Vermeersch is twee­de­lig. Enerzijds is er de ambi­tie om het werk van José Vermeersch te ont­slui­ten door het archief in het ate­lier onder te bren­gen. Daarnaast wil­len we ten­toon­stel­lin­gen orga­ni­se­ren die min­der of niet geken­de aspec­ten uit zijn werk belich­ten. Zo hou­den we het oeu­vre van José Vermeersch blij­vend actu­eel en geven we het archief en de nala­ten­schap een thuis in zijn eigen ate­lier­com­plex. Anderzijds zal er ook plaats zijn voor los­staan­de ten­toon­stel­lin­gen die soms omka­derd wor­den door een lite­rai­re, filo­so­fi­sche of muzi­ka­le acti­vi­teit. Een a twee keer per jaar zul­len er beken­de en min­der beken­de kun­ste­naars indi­vi­du­eel of in groep een plat­form krij­gen. Het is de inten­tie dat met deze ten­toon­stel­lin­gen Atelier José Vermeersch over alle gene­ra­ties heen een inte­res­san­te ont­moe­tings­plek wordt voor kun­ste­naars en kunstliefhebbers.

Schermafbeelding 2022 11 22 om 13 41 34
IMG 20210911 200505

Wat?

Lid: 25 € per jaar

 • Persoonlijke uit­no­di­ging voor iede­re ver­nis­sa­ge of activiteit.
 • Ontvangen van de jaar­lijk­se nieuws­brief vzw Atelier José Vermeersch.

Steunend Lid: 100 € per jaar

 • Uitnodiging evenement(s) rond tentoonstelling(en) met drank­je en hapje.
 • Gratis cata­lo­gus van de tentoonstelling(en).
 • Ontvangen van de jaar­lijk­se nieuws­brief vzw Atelier José Vermeersch.

Mecenas: 500 € per jaar

 • Ontvangen van jaar­lijk­se exclu­sie­ve edi­tie (uniek werk) gemaakt voor de vzw Atelier José Vermeersch (zie vori­ge edi­ties onder­aan de pagina).
 • Uitnodiging evenement(s) rond tentoonstelling(en) met drank­je en hapje.
 • Gratis cata­lo­gus van de tentoonstelling(en).
 • Ontvangen van de jaar­lijk­se nieuws­brief vzw Atelier José Vermeersch.

Hoe?

U kunt vriend wor­den door het geko­zen bedrag te stor­ten op onze KBC bank­num­mer IBAN BE 33 7340 4474 9846 met als ver­mel­ding lid­maat­schap vrien­den + ach­ter­naam en voor­naam + email adres’. Als u nog ande­re vra­gen heeft omtrent het lid­maat­schap kunt u ons altijd via mail con­tac­te­ren. Voor meer infor­ma­tie kan je altijd mai­len: info@​atelierjosevermeersch.​be


Edities

Bij lid­maat­schap als Mecenas” (500 € per jaar) kunt u het werk opha­len aan de balie van de vzw Atelier José Vermeersch in Lendelede. Graag ook een ver­wit­ti­ging via mail wan­neer u het werk komt opha­len. Hieronder vindt u alle voor­af­gaan­de edi­ties en hun beschik­baar­heid. (info@​atelierjosevermeersch.​be)

Editie tinus 2022 03 17 1021
 • Kunstenaar:

  Tinus Vermeersch

 • Titel:

  Zonder titel

 • Jaar:

  2018

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  Uitverkocht

 • Afmetingen:

  16x11x13cm

IMG 20190320 195046
 • Kunstenaar:

  Robin Vermeersch

 • Titel:

  Zonder titel

 • Jaar:

  2019

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  3

 • Afmetingen:

  35x20cm

IMG 1421
 • Kunstenaar:

  Pieter Vermeersch

 • Titel:

  Zonder titel

 • Jaar:

  2020

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  Uitverkocht

 • Afmetingen:

  25x35cm

Beeld editie 2021 pa
 • Kunstenaar:

  Rik Vermeersch

 • Titel:

  De tuin in Le Truxet

 • Jaar:

  2021

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  2

 • Afmetingen:

  60x50cm

Schermafbeelding 2022 03 19 om 10 29 02
 • Kunstenaar:

  Lowie Vermeersch

 • Titel:

  Aero studie

 • Jaar:

  2022

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  Uitverkocht

 • Afmetingen:

  307x120x86cm

Schermafbeelding 2022 11 22 om 13 34 03
 • Kunstenaar:

  José Vermeersch

 • Titel:

  Sculptuur van een hond

 • Jaar:

  2022

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  Uitverkocht

 • Afmetingen:

  25x16x17cm

DSC 5671 gedotoreerd voor robin
 • Kunstenaar:

  Philippe Bouttens

 • Titel:

  ZT

 • Jaar:

  2023

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  15

 • Beschikbaar:

  10

 • Afmetingen:

  44x55cm

 • Kunstenaar:

  Piet Moerman

 • Titel:

  15 originele A4 tekeningen

 • Jaar:

  1995

 • Type:

  editie

 • Oplage:

  1

 • Beschikbaar:

  15

 • Afmetingen:

  +/- 21.5x27cm