Het Atelier

De vzw Atelier José Vermeersch is onder­ge­bracht in het voor­ma­lig ate­lier van beel­dend kun­ste­naar José Vermeersch (19221997). In 2010 werd het ate­lier open­ge­steld voor het publiek en de vzw Atelier José Vermeersch erin onder­ge­bracht. In 2021 onder­ging het ate­lier enke­le ingrij­pen­de reno­va­ties. Lees hier de bio­gra­fie van José Vermeersch en bekijk hier zijn oeuvre.

Screenshot 2024 06 19 at 00 24 32

Het uit­gangs­punt van vzw Atelier José Vermeersch is twee­de­lig. Enerzijds is er de ambi­tie om het werk van José Vermeersch te ont­slui­ten door het archief in het ate­lier onder te bren­gen. Daarnaast wil­len we ten­toon­stel­lin­gen orga­ni­se­ren die min­der of niet geken­de aspec­ten uit zijn werk belich­ten. Zo hou­den we het oeu­vre van José Vermeersch blij­vend actu­eel en geven we het archief en de nala­ten­schap een thuis in zijn eigen ate­lier­com­plex. Anderzijds zal er ook plaats zijn voor los­staan­de ten­toon­stel­lin­gen die soms omka­derd wor­den door een lite­rai­re, filo­so­fi­sche of muzi­ka­le acti­vi­teit. Een à twee keer per jaar zul­len er beken­de en min­der beken­de kun­ste­naars indi­vi­du­eel of in groep een plat­form krij­gen. Het is de inten­tie dat met deze ten­toon­stel­lin­gen Atelier José Vermeersch over alle gene­ra­ties heen een inte­res­san­te ont­moe­tings­plek wordt voor kun­ste­naars en kunst­lief­heb­bers. (fotos door unsalted)

Zaalzicht 1 foto Christine Devla kopie
Unsalted ateliervermeersch 22
Screenshot 2024 06 19 at 00 27 42
Screenshot 2024 07 08 at 17 45 57